Predpokladaná cena stavby

Odhadované náklady na realizáciu projektu stanovené prepočtom cez rozpočtové ukazovatele na základe celkovej plochy a objemu stavby.

Typ klienta:  
investor | developer | architekt

Účel rozpočtu: 
finančné plánovanie | predpokladané investičné náklady 


Potrebné podklady: 
architektonická štúdia alebo investičný zámer
• projekt pre územné rozhodnutie
• projekt pre stavebné povolenie

Položkový rozpočet / výkaz výmer stavby

Podrobný položkový rozpočet / výkaz výmer stavebnej časti spracovaný podľa predloženej PD v štruktúre TSKP (HSV+PSV).
 

Typ klienta:
investor | developer | architekt | stavebná firma | štátne inštitúcie

Účel rozpočtu:

žiadosť o úver alebo dotáciu | kontrola čerpania | tendrovanie


Potrebné podklady:
projekt pre stavebné povolenie
• tendrová projektová dokumentácia
• realizačná projektová dokumentácia


Kontrolný rozpočet / výkaz výmer - stavebná časť
Nezávislý položkový rozpočet / výkaz výmer stavebnej časti vypracovaný z predloženej projektovej dokumentácie.

Typ klienta: investor | developer | architekt | štátne inštitúcie a samosprávy
Účel rozpočtu: 
žiadosť o úver alebo dotáciu | nezávislé overenie množstva dodávok a porovnanie cien 
Potrebné podklady:
projekt pre stavebné povolenie
• tendrová projektová dokumentácia
• realizačná projektová dokumentácia

Súpis prác k fakturácii
Položkový súpis prác ako podklad k čiastočnej / úplnej fakturácii spracovaný podľa dodaných vstupov a požiadaviek objednávateľa.

Typ klienta:stavebná firma | živnostníci
Účel služby: 
prehľadný rozsah dodaných stavebných prác a materiálov ako podklad k faktúre za zrealizovaný rozsah stavebného diela
Potrebné podklady:
presný popis a objem vykonaných prác s MJ (m, m2, m3, ton, ks)
• špecifické požiadavky objednávateľa