Kvalitné stavebné rozpočty pre malých a veľkých klientov
Potrebujete rozpočet stavby na rodinný dom, verejné obstarávanie alebo developerský projekt? 

Bratislava - Nitra - Žilina - Košice - Banská Bystrica - Trnava - Praha - Brno - Ostrava - Viedeň

Oceňovanie stavebných prác, položkový rozpočet a výkaz výmer stavby

Kontaktujte nás: +421 917 521 953

Odhad stavebných nákladov

Predpokladaná cena projektu stanovená prepočtom cez rozpočtové ukazovatele s ohľadom na charakter projektu a externé vplyvy územia.

Položkový rozpočet stavby

Rozpočet stavby podľa štruktúry TSKP stavebných oddielov (HSV, PSV práce) spracovaný v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušnými podkladmi.

Súpis prác k fakturácii

Súpis prác pre čiastkovú alebo úplnú fakturáciu dodávok a prác na základe poskytnutých vstupov (zrealizovaný rozsah a objem dodávok na stavbe).

Pre koho sú naše služby určené?

 • Projektant / Architekt
  položkový rozpočet / výkaz výmer ako súčasť PD
  a predpokladaná cena diela pre investora
 • Developer / Investor / Samospráva
  predpokladaný odhad ceny, položkový rozpočet pre investičný zámer alebo kontrolný rozpočet / výkaz výmer pre tender
 • Subdodávateľ / Zhotoviteľ 
  nezávislý rozpočet pre zhotoviteľa stavby na určenie 
  ceny čiastočnej alebo kompletnej dodávky stavby
 • Fyzická súkromná osoba  
  položkový rozpočet pre novostavbu / rekonštrukciu domu,
  napr. k žiadosti o hypotéku alebo zadanie pre stavebné firmy


Pri oceňovaní stavieb a tvorbe rozpočtov používame stavebný ekonomický softvér CENKROS 4 od firmy Kros a.s., ktorý nám umožňuje vytvárať stavebné rozpočty v členení podľa štruktúry TSKP (HSV, PSV, Montáže) a tým zaručiť klientovi presné rozdelenie a plánovanie nákladov, harmonogramu a čerpanie počas výstavby stavebného diela. Používame najaktuálnejšie cenníkové databázy
.

Kontaktujte nás